De voordelen van een zonnepark

Op een perceel van 20 hectare kan ongeveer 22 MWp aan zonnepanelen geïnstalleerd worden die in totaal jaarlijks gemiddeld 21 GWh produceren. Dit is voldoende om jaarlijks ongeveer 5.500 huishoudens van stroom te voorzien.

Zonne-energie is een ongelimiteerde, betrouwbare en duurzame bron van energie met een voorspelbare opbrengst. Het kan lokaal worden opgewekt, raakt niet op en er komt geen broeikasgas bij de productie vrij. Zonne-energie helpt Nederland een toekomst te verzekeren die minder afhankelijk is van fossiele brandstof en de import ervan.

Wanneer grondeigenaren kiezen voor zonne-energie, tonen zij hun duurzame kant aan de buitenwereld wat een commercieel voordeel kan opleveren voor hun onderneming in de huidige competitieve tijden.

Bovendien steunt de ontwikkeling, de bouw en de werking van een zonnepark lokale installateurs en de Nederlandse economie in het algemeen.

Een zonnepark wordt laag tegen de grond gebouwd, geen enkel onderdeel ervan beweegt en het is geluidloos. De impact op de omgeving wordt dan ook zoveel mogelijk beperkt.

Zowel de vergunningsprocedure tijdens de ontwikkeling alsmede het beperkte onderhoud tijdens de werking van deze parken, wordt volledig door ib vogt en onze experts uitgevoerd. Dankzij de uitgebreide ervaring en expertise van het ib vogt-team kan de ontwikkeling en de bouw van een zonnepark vaak zeer snel gaan. In het algemeen wordt het grootste deel van de bouw afgewerkt in minder dan 3 maanden.

De vergoeding

Een grondeigenaar zal een aantrekkelijke en geïndexeerde vergoeding krijgen als tegenprestatie voor het gebruik (of aankoop) van zijn grond.

De bouw van grootschalige zonneparken worden gesteund door de Nederlandse overheid via de competitieve Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Met deze subsidieregeling wenst de Nederlandse overheid de duurzame energie te stimuleren met als doel tegen 2050 de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2 te vermijden. Bovendien zullen deze projecten een belangrijke bijdrage leveren aan Nederlandse economie en zijn samenleving.

Wat voor gronden zoekt ib vogt?

  • Percelen van liefst 10 hectare of meer. 
  • Dichtbij een beschikbaar ‘onderstation’, onze specialisten staan in voor de gehele procedure om het park te verbinden met het elektriciteitsnet. 


Op basis van deze criteria bekijkt ib vogt in verder detail onder andere de landschappelijke inpasbaarheid en de algemene haalbaarheid van een project.

Hoe werkt het voorstel?

  • ib vogt onderhoudt de lange termijnrelatie met de grondeigenaar vanaf de ontwikkelingsfase, de bouwfase en tijdens de operationele fase van het project.
  • ib vogt is verantwoordelijk voor het aanvragen van alle noodzakelijke vergunningen, de verbindingsovereenkomst met de netbeheerder en de subsidies van de overheid. Ook het ontwerp, de bouw en het verder onderhouden van het park neemt ib vogt op zich.
  • De grondeigenaar ontvangt een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van de grond voor een periode van ongeveer 30 tot 35 jaar.
  • ib vogt draagt alle kosten met betrekking tot de ontwikkeling, bouw, onderhoud en afbraak van het zonnepark.
  • Na 30 tot 35 jaar wordt de grond hersteld en gaat het volledig gebruik ervan terug naar de grondeigenaar.

De timing

ib vogt werkt graag efficiënt. De ontwikkeling van het zonnepark heeft soms tijd nodig om de nodige vergunningen, de subsidies en verbinding met het elektriciteitsnet aan te vragen en te verkrijgen. De bouw van het park gaat echter snel en duurt slechts enkele maanden.

Er is bovendien een beperkte hoeveelheid overheidssubsidie beschikbaar per jaar en de aanvraagprocedure is competitief of met andere woorden: enkel de beste en goedkoopste parken krijgen subsidies. Hoe sneller de grondeigenaar tot een besluit komt over onze samenwerking, hoe hoger de kans dat het project slaagt en hoe sneller de grondeigenaar van de aantrekkelijke, vaste, langjarige en geïndexeerde vergoeding kan genieten zonder dat deze grondeigenaar daar extra inspanning voor hoeft te leveren.

Zodra de voorwaardelijke overeenkomst met de grondeigenaar gesloten is, kan ib vogt aan de ontwikkeling van het zonnepark beginnen. De overeenkomst geeft zowel de eigenaar als ib vogt de zekerheid dat als aan alle voorwaarden die nodig zijn voor de bouw en werking van het zonnepark voldaan zijn, ib vogt het park kan en zal bouwen op de grond in kwestie.